Tạo động lực để Hạ Long phát triển nhanh, bền vững

Năm 2024, TP Hạ Long đã đặt mục tiêu xây dựng Hạ Long là thành phố "Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình". Qua đó, sẽ tập trung phát huy các giá trị nội sinh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Một góc TP Hạ Long hôm nay. Ảnh: Đỗ Phương

 

 

 

 

Để thực hiện nhiệm vụ đó, thành phố tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở quy hoạch; chú trọng phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ để đào tạo.

Thành phố cũng tích cực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu biển du lịch quốc tế trong tháng 11

Đối với việc phát triển kinh tế, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, bền vững của nền kinh tế. Đồng thời với đó, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển các ngành nông, lâm, ngư nghiệp để nâng cao chất lượng giá trị gia tăng của sản phẩm, gắn với Chương trình nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế - xã hội 12 xã vùng cao; xây dựng chuỗi sản phẩm OCOP có tính hàng hóa cao, hình thành các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu năm 2024, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 15%; thu nội địa tăng 15%; tập trung phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu năm 2024 tổng khách du lịch đạt trên 10 triệu lượt (khách quốc tế đạt 1,2 triệu lượt); tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 22.000 tỷ đồng.

Người dân xã Quảng la tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, cải tạo giữ gìn, bảo vệ môi trường. Ảnh: Trung tâm TT-VH TP Hạ Long

 

Đặc biệt trong năm 2024, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số, giữ vững vị trí nhóm đầu chỉ số DDCI; tích cực cải thiện thứ hạng các chỉ số Par Index, SIPAS, DGI. Trong đó, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ tối đa các khó khăn, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông điểm nghẽn về huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh... Trong năm 2024, phấn đấu thành lập mới 1.000 doanh nghiệp; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để tiếp nhận lao động sau đào tạo. Đồng thời, tích cực triển khai các chính sách thu hút lao động chất lượng cao đến làm việc tại thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, cho biết: Năm 2024, thành phố đã đặt mục tiêu xây dựng Hạ Long là thành phố "Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình". Qua đó, sẽ tập trung phát huy các giá trị nội sinh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Một trong những nội dung được thành phố chú trọng là phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần. Thành phố sẽ tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, di tích văn hóa vật thể, phi vật thể, các lễ hội gắn với phát triển du lịch bền vững. Phấn đấu có 96% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, có 97% thôn, khu dạt danh hiệu “Thôn, khu văn hóa”,  phấn đấu phường đạt chuẩn đô thị văn minh đạt từ 80% trở lên. Bên cạnh đó, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75%. Tạo việc làm mới cho 7.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90% tổng số lao động xã hội. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 98%. Duy trì thành phố không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu, chăm sóc. Nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn nông thôn mới và tăng thêm ít nhất 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 99,5%.

Theo Báo Quảng Ninh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 156